21/04/2021

Софийската топлофикация платила 2,25 млн. лв. за юридически консултации през 2015 г.

През същата година дружеството потърсило по съдебен път 30 млн. лв. задължения

„Топлофикация София“ ЕАД е платила през 2015 година близо 2.25 млн. лева на адвокатски дружества, въпреки че за нея работят 19 юрисконсулти. Това се разбира от отговори на дружеството на въпроси, зададени от омбудсмана Мая Манолова. Отговорите бяха предоставени на омбудсмана след решение на Административен съд – София град (АССГ). Съдебните дела продължиха близо три години.
Дълго време „Топлофикация София“ отказваше да даде информация за какво са похарчени събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения за близо 15 млн. лева, които дружеството прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите му са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от енергийния регулатор.
От „Топлофикация София“ отговорили на Манолова, че през 2015 година имат 8 договора за правна помощ и процесуално представителство с адвокатски дружества. Изплатените възнаграждения по тях са 2 245 401 лева и 77 стотинки и били определени на база наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.
В същото време работещите на трудов договор в Столичната топлофикация юрисконсулти през 2015 година са били 19, като те са получили общо 269 608 лева като заплата и допълнително материално стимулиране. Допълнително между тях са били разпределени 80 104 лева за храна, работно облекло, очила и други по наредбата за социално-битово и културно обслужване на работещите (СБКО).
От друг от отговорите се разбира, че през въпросната година на „Топлофикация София“ ЕАД по съдебни, изпълнителни и заповедни производства са присъдени юрисконсултски възнаграждения за малко над 4.23 млн. лв., от които са събрани близо 2.24 млн. лв.
За цялата 2015 г. в Софийския районен съд Столичната топлофикация е депозирала 17 555 заявления за издаване на заповед за изпълнение за неплатени задължения за топлинна енергия за 30.24 млн. лв. При частни съдебни изпълнители са образувани 6226 изпълнителни дела за неплатени задължения на стойност близо 14.74 млн. лв.
Образуваните през 2015 г. производства по общия исков ред, по които дружеството е страна са 5736, като 5 051 дела са образувани въз основа на искови молби, изготвени от юристите в дирекция „Правна“ и 685 образувани от клиенти срещу „Топлофикация София“ ЕАД.
Съдебната сага на омбудсмана с „Топлофикация“ продължи близо три години, тъй като ръководството отказваше да даде исканата информация за какво са похарчени събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения за милиони левове чрез започнати дела срещу 21 хиляди столичани. В тези производства дружеството е поискало минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител и 300 лева по исково производство, припомнят от институцията на омбудсмана.
Ето ги и отговорите на „Топлофикация – София“:
Уважаема г-жо Манолова,
Във връзка с Ваше писмо с изх. № 4702-05/07.10.2016 г., с наш рег. индекс М-1088/07.10.2016г., Ви предоставяме следната информация:
1. Присъдените юрисконсултски възнаграждения в полза на „Топлофикация София“ ЕАД по съдебни, изпълнителни и заповедни производства, образувани от дружеството през 2015 г. са общо в размер на 4 232 303,29 лв.
2. Реализираните приходи от присъдени юрисконсултски възнаграждения по съдебни, изпълнителни и заповедни дела за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са общо в размер на 2 236 825,35 лв. Осчетоводени са по сметка 709: Приходи от други продажби.
3. През 2015 г. „Топлофикация София“ ЕАД е било в трудови правоотношения с 19 лица, заемащи длъжността „юрисконсулт“ в дружеството. Начислените брутни трудови възнаграждения на юрисконсултите през 2015 г. са общо в размер на 269 608,51 лв., в т.ч. основни заплати и възнаграждения по Кодекса на труда 258 290,18 лв. и 11 318,33 лв. за материално стимулиране. На служителите са изплатени средства по СБКО в размер на 76 554,82 лв. и за закупуване на работно облекло и очила – 3550,54 лв.
4. Средствата за допълнително материално стимулиране изплатени на юрисконсултите през 2015 г. са в общ размер на 11 318,33 лв.
5. През 2015 г., разходите за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му са размер на 2480,00 лв.
6. Във връзка с принудително събиране на дължими суми, на основание чл. 154, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс /в сила от 01.03.2008г./, от битови и небитови клиенти – неизправни (длъжници на „Топлофикация София“ ЕАД, за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. в Софийски районен съд са депозирани 17 555 броя заявления за издаване на заповед за изпълнение, за неплатени задължения за топлинна енергия на стойност 30 234 714, 48 лв., съответно при частни съдебни изпълнители са образувани 6 226 изпълнителни дела за неплатени задължения на стойност 14 737 114, 99 лв. Образуваните през 2015 г. производства по общия исков ред, по които Дружеството е страна са 5 736, като 5 051 дела са образувани въз основа на искови молби, изготвени от юристите в дирекция „Правна“ и 685 образувани от клиенти срещу „Топлофикация София“ ЕАД. Завеждането на дела за неплатени задължени за потребена топлинна енергия от неизправните длъжници, цели защита на интересите на дружеството и на всички негови лоялни клиенти. Действията по събиране на задълженията са съобразени и с изтичащата погасителна давност.
7. Приходите от юрисконсултски възнаграждения през 2015 г. са част от всички приходи на дружеството и формират данъчния финансов резултат, който за посочения период е загуба, и съответно не подлежи на облагане е данък печалба.
8. Приходите от юрисконсултски възнаграждения не се изплащат на юрисконсултите в дружеството.
9. През 2015 г. между „Топлофикация София“ ЕАД и адвокатски дружества са сключени 8 броя договори за правна помощ и процесуално представителство. Изплатените възнаграждения са в общ размер на 2 245 401,77 лв. и са определени в минимален размер в съответствие с Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, която е задължителна и установява минималните размери, под които не е „допустимо уговарянето на възнаграждения за предоставяните от адвокатите услуги.
10. „Топлофикация София“ ЕАД е възложило на адвокатски дружества през 2015 г. процесуално представителство по 7 съдебни производства само с търговски дружества, които се отличават със сериозна фактическа и правна сложност, а така също и със значителен материален интерес, възлизащ на 142 922 174,00 лв. Процесуалното представителство по дела срещу клиенти на дружеството се осъществява само и единствено от юрисконсулти в трудово правоотношение със същото.
„Топлофикация – София“ няма да завежда дела срещу клиентите, които дължат малки суми
„Топлофикация – София“ вече няма да завежда дела срещу клиентите, които дължат малки суми. Това заяви пред БНР изпълнителният директор на дружеството Кремен Георгиев. Потребителите, срещу които има заведени дела, са между 12 и 17 хиляди годишно, което е под половин процент от абонатите, посочи Георгиев:
„Практиката досега беше, че при задължение над 50 лева и непостигане на какъвто и да е консенсус на комуникацията с абоната, поне да се започне съдебна процедура. Тази практика също няма да продължи, защото за 5 лева, за 50 лева или за 5 хиляди лева, работата, която върши юрисконсултът, е една и съща. На практика си губи смисълът за такива малки суми да се хаби ресурс“.
Приоритетно „Топлофикация“ ще завежда дела за дължими суми над минималната работна заплата, т.е. 560 лв. В момента текущите задължения на дружеството към „Булгаргаз“ са 140 милиона лева, но една трета от тях са начислени авансово за месец март.
Източник: legalworld.bg

Вашият коментар