21/04/2021

Съдебните служители недоволни, че трябва да декларират доходи и имущество

В писмо до премиера, правителството и правосъдния министър

Съдебните служители недоволни, че трябва да декларират доходи и имущество

„Съществуващата брачна или интимна неформална връзка между двама души в съвременното общество не изисква непременно всеки от съпрузите да е напълно осведомен относно авоарите или доходите на другия съпруг“, категорични са от Сдружението на администрацията на органите на съдебната власт

В специално писмо до парламента, премиера и правосъдния министър Сдружението на администрацията на органите на съдебната власт изразяват недоволството си от §2,  ал. 1,  т. 1  от Допълнителните  разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, който вменява задължение на всички съдебни служители, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности, да попълват декларации за имущество и интереси.

„Недоумение сред нас будят мащабите на широко приложно поле на Закона и практически неограниченият кръг от правни субекти в рамките на администрацията –до най-ниските длъжности от експерти и специалисти, които се явяват правно задължени да подават декларации за имущество. В рамките на страната това са около 10 000 души. Още по-голяма е изненадата от обхвата на декларациите, изискващи подробно и детайлно описване на имуществени активи и пасиви от всякакъв порядък и то не само на служителите, но и на техните съпрузи, а и нещо повече – на лицата, с които те се намират във фактическо съжителство“, пише в становището на Сдружението.

„Съществуващата брачна или интимна неформална връзка между двама души в съвременното общество не изисква непременно всеки от съпрузите да е напълно осведомен относно авоарите или доходите на другия съпруг, още повече във времена, в които Семейният кодекс допуска разделност на имуществото. Макар и да делят общ дом, лицата в брак или във фактическо съжителство могат да изберат да запазят своята икономическа независимост в противовес на интимната или емоционалната близост“, мотивират недоволството си съдебните служители.

Според съдебните служители с въпросното изискване законът и декларациите за имущество надхвърлят рамките на администрацията и достигат до „необозрим кръг от субекти, чужди на съдебната система, които следва да понесат и върху себе си задължението за деклариране на имущество по силата на един осъществен от тях и дълбоко личен избор – с кого да свържат живота си в брачен съюз или с кого да имат лични интимни отношения“.

„Установеното със закона и предвиденото в приложението на този закон задължение за деклариране на редица обстоятелства е обезпокоително не само заради степента, в която то съставлява посегателство срещу личната неприкосновеност на служителите на съдебната и изпълнителната власт, не дори само и заради това, че се превръща от подход на държавата към гражданите й „по изключение“, в подход към тях „по правило“, категорични са от Съюза, като допълват, че освен това са притеснени относно начина и степента на сигурност при съхраняването на личните им данни, които ще бъдат отразени в декларациите.

„Законът не съобразява високия риск от разпространяване или „изтичане“ на информацията относно имуществото на хиляди служители и възможните вреди, които може това да предизвика за тях“, споделят опасенията си съдебните служители.

Писмото завършва с призив към народните представители и правосъдния министър за иницииране на законодателни промени за премахване на описаното задължение. „Тъй като законът е обнародван и влязъл в законна сила, вие сте тези, които имат правомощията и могат да поправят тази несправедливост чрез иницииране на законодателна промяна“, завършва апелът.

 

Източник: legalworld.bg

Вашият коментар