До

Кмета на община Лом,
РПУ- Лом,

УВЕДОМЛЕНИЕ

От
инж. Ивайло Илиев,
ЕГН: 600330****
30.03.1960г., гр. Лом
Адрес: България, гр. София, ул. „Пиротска“ №5, ет. 3, оф. 7
Телефон за контакт: 0876195468
e-mail: ivaylopavloviliev@gmail.com,
комендант Димитър Писачев ,
ЕГН:920611****
Телефон за контакт: 0876******

Уважаеми г-н  Д-р ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ кмет на община ЛОМ,

На основание чл. 8 и чл. 11 от ЗСММ, Ви уведомявам за следното планирано от нас мероприятие:

1 Ограмотителна кампания и среща с граждани, пострадали от незаконно съдебен процес по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Нито едно от делата не е гледано от съда в открито съдебно заседание в присъствието на набедения за длъжник, с  което им е отнето основното право да се защитят навреме в съда- ОСНОВНИ НАРУШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИНА БЪЛГАРИЯ , ЕКПЧ, ХОПЕС и ГПК :
А именно:
Чл. 121 , 122 от КНРБ, чл. 6 от ЕПКЧ, чл. 47 ХОПЕС, Чл. 11 връзка
чл. 134 , чл. 411 , ал. 2 от ГПК, чл.425 от ГПК.  Проведени в районен съд Лом.
Ще бъдат разгледани и последващи изпълнителни дела при ДСИ -Емилия Дечева и Стефан Митков Нинов гр. Лом . Запознаване на гражданите за правата и задълженията им , възможностите за защита по правов ред пред съда , сезиране на международни и български органи , институции във връзка с отнените им права и извършените закононарушения и престъпленията спрямо тях. Съдействие на гражданите за получаване копие от делата си от районен съд Лом и изпълнителните дела от ДСИ – в гр. Лом.
Събиране на подписи под петиции, раздаване на брошури (диплян), молби , искания и други във връзка за правата им.
Мероприятието ще се проведе:
от 10:00 – 17:00 пред Районен съд Лом
от 19:00 – 21:30 на Площад “Свобода”
Вид на мероприятието : социално и културно
2.Начинът на провеждане ще бъде дискусия на открито , среща със граждани, приемане на жалби , оплакване и ограмотителна кампания. Начин на провеждане: събрание и индивидуална проява.
3. Използваните средства ще бъдат : маси , чадъри , столове ,слово, озвучаване и други.
4. Времетраенето на мероприятието ще бъде с начална дата 15.09.2021г. и 16.09.2021г. от 10:00ч., до 17:00ч.. Мястото на събитието ще бъде пред Районен съд Лом, както и от 19:30ч. до 21:30ч. на Площад “Свобода”.
5. Няма ограничение на броят участници.
6.Мирно гражданско събиране, като не се предвижда неспазване на обществения ред.
С цел въвеждане на ред на събитието и предотвратяване на нарушения , за комендант на събитието и за контакт с органите на МВР е определен :Димитър Писачев. Телефон за контакт: 0876******
6.инж .Ивайло Павлов Илиев – организатор
Телефон за контакт: 0876195468

Членове и разяснение:

Чл. 121.от КНРБ
(1) Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.
(2) Производството по делата осигурява установяването на истината.
(3) Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
(4) Актовете на правораздаването се мотивират.
Чл. 122. от КНРБ
(1) Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.
(2) Редът за упражняване правото на защита се определя със закон.
Чл. 6 от Европейска конвенция за правата на човека ( ЕКПЧ)-
Право на справедлив съдебен процес
1. Βсяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения или основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу него, има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок, от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. Съдебното решение се обявява публично, но пресата и публиката могат да бъдат отстранявани по време на целия или на част от съдебния процес в интерес на нравствеността, обществената и националната сигурност в едно демократично общество, когато това се изисква от интересите на непълнолетните лица или за защита на личния живот на страните по делото , или само в необходимата според съда степен, в случаите, когато поради особени обстоятелства публичността би нанесла вреда на интересите на правосъдието.
2. Βсяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона.
3. Βсяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има следните минимални права:
a) да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и причините за обвинението срещу него на разбираем за него език;
b) да има достатъчно време и възможности за подготовка на своята защита;
c) да се защитава лично или да ползва адвокат по свой избор; ако не разполага със средства за заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато интересите на правосъдието го изискват;
d) да участва в разпита или да изисква разпит на
свидетелите, свидетелствуващи против него, и да изисква призоваването и разпита на свидетелите на защитата да се извършват при същите условия;
e) да ползва безплатно услугите на преводач, ако не разбира или не говори езика, използван в съда.
Чл. 47 от ХОПЕС:
Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.
Чл. 11 връзка чл. 134 , чл. 411 , ал. 2 от ГПК, чл.425 от ГПК.
Чл. 11. Разглеждането на делата става устно в открито заседание, освен ако в закон е предвидено това да стане в закрито заседание.
Чл. 134. (1) Съдът разглежда делата в открити и в закрити заседания.
(2) Закрити заседания се провеждат в предвидените от закона случаи без участие на страните.
Чл. 411. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 50 от 2015 г.) Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника, който в тридневен срок извършва служебна проверка на местната подсъдност. Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) Съдът разглежда заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за изпълнение в срока по ал. 1, освен когато: 1. искането не отговаря на изискванията на чл. 410; 2. искането е в противоречие със закона или с добрите нрави; 3. длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България; 4. длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на Република България.
(3) При уважаване на заявлението, съдът издава заповед за изпълнение, препис от която се връчва на длъжника.
Чл. 425. […] (2)Когато заявителят не е използвал образец или е използвал неправилен образец, съдът в писменото си указание за отстраняване на нередовността , прилага съответния образец.

МОЛЯ ДА НИ УВЕДОМИТЕ ЗА ВХОДЯЩИЯ НОМЕР , С  КОЙТО Е РЕГИСТРИРАНО СЪОБЩЕНИЕТО.

Дата: 13.09.2021г.                                                             С уважение:………..………………

Гр. София                                                                            инж. Ивайло Павлов – Капитан

Вашият коментар