Благодарим Ви, че се свързахте с Europe Direct Информационен център.

Вашето запитване беше препратено към съответните служби на Европейската комисия (Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“) за допълнителна консултация. Моля, разгледайте отговора по-долу.

„Службите на Комисията, които се занимават с Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) за България, ни информираха, че не се ангажират с конкретни случаи.

Службите на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, които разглеждат процедурата за нарушение срещу България по отношение на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори, поради липсата на достатъчно средства за защита за потребителите при ускорени процедури по принудително изпълнение съгласно българския Граждански процесуален кодекс, разполагат с достатъчно елементи за провеждане на процедурата за нарушение. Като вносители на петицията жалбоподателите, които изглежда са свързани със Сдружение „Солидарност“, се информират за развитието на процедурата за нарушение чрез Комисията по петиции на Европейския парламент.

Доколкото Сдружение „Солидарност“ счита, че българският закон или прилагането му от българските власти нарушава други законодателни актове на ЕС, от него се изисква ясно и накратко да опише тези предполагаеми нарушения на правото на ЕС и да ги обоснове, като използва онлайн формуляра за подаване на жалби на уебсайта на Европейската комисия https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/. Подадените данни до този момент от Сдружение „Солидарност“ и неговите членове до голяма степен се отнасят до въпроси, които не са регламентирани в правото на ЕС и не съдържат полезна информация за започване на разследвания за възможни други нарушения на правото на ЕС от страна на България.

В този контекст бихме искали да подчертаем, че подадените до този момент данни от Сдружение „Солидарност“ не съдържаха елементи, които да свидетелстват, че български закон или административна практика нарушават Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (разгледайте коментарите на Европейската комисия по Петиция 2017/0063).

Освен това евентуалните нарушения на българската Конституция или на друг български закон не попадат в компетентността на Европейската комисия.

Въз основа на гореизложеното, не смятаме за необходимо провеждането на среща със Сдружение „Солидарност“ на този етап. Вместо това предлагаме Сдружение „Солидарност“ и неговите членове да продължат да преследват описаното в петициите им, подадени пред Комисията по петиции на Европейския парламент, където бяха изслушани отново на 5 септемвври 2019 г.“

Надяваме се, че тази информация ще Ви бъде полезна. Моля свържете се с нас отново ако имате други въпроси относно Европейския съюз, неговите дейности и институции.

С Уважение,
Контактен Център Europe Direct
Ние отговаряме на всички въпроси относно ЕС00 800 6 7 8 9 10 11Europedirect.europa.eu

Информацията, предоставена от Europe Direct, не е юридически обвързваща.

Бихме искали да Ви зададем 4 въпроса относно информацията предоставена от Europe Direct.
Ще Ви отнеме не повече от 3 минути: тук

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НЕПОЗНАТИТЕ ГЕРОИ НА ЕВРОПА: Хиляди хора от различни европейски държави работят заедно, за да осигурят безопасност за Вас и Вашето семейство. Ежедневно ЕС подкрепя и свързва тези хора, подпомагайки трансграничното сътрудничество, за да могат да ни защитават. Запознайте се с Вашите непознати герои.

https://europa.eu/euprotects/content/homepage_bg

[Съобщението е съкратено]  Преглед на цялото съобщение


Формуляр за жалба Europa Direkt –  видео

 

… като изгледате видеото и сте готви за подаване на ЖАЛБАТА си към Europa Direkt

***


Формуляр за жалба Europa DirektИНСТРУКЦИИ за попълване

(текстовете са ПРИМЕРНИ!!!)

Стъпка 1:

Стъпка 2:

Стъпка 3:

Стъпка 4:

Стъпка 5:

Стъпка 6:

Стъпка 7:

Стъпка 8:

Стъпка 9:

Стъпка 10:

 

Натискате БУТОН – ИЗПРАТИ и с това е приключено ПОДАВАНЕТО на ЖАЛБАТА!!!

***

ЛИНК към сайта където да влезете за подаване на ЖАЛБА:

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/ 

Вашият коментар