ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

***

Първоначалната встъпителна вноска за ЧЛЕНСТВО е **** лв, а годишния членски внос – **** лв, които могат да бъдат платени и в последствие на място или преведени по банковата сметка на дружеството

„ Солидарност“ с ЕИК: ,

 

Банкова сметка: ,

РайфайзенБанк, BIC:

***

 

 

Чл. 20. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Членството в сдружението е индивидуално и колективно.

(3) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което е взело решение за членство по предвидения в закона ред.

(4) Членовете на Сдружението могат да членуват в други Сдружения, стига същите да не осъществяват сходна или противоречаща на целите на Сдружението идеи.

(5) При Председателя се води книга на членовете на Сдружението по ред и форма, определени от Управителния съвет.

(6) Не могат да бъдат членове на Сдружението лица, които:

а. са непълнолетни или са поставени под запрещение (пълно или ограничено).

б. Извършват дейност или споделят и защитават идеи, противоречащи на целите на Сдружението.

в. са осъждани с наказание лишаване от свобода за умишлени престъпления.

(7) Учредителите на Сдружението са негови членове по право.

Чл. 21. (1) Индивидуален член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно, български физическо лице, което е готово да съдейства за изпълнение на основните цели на Сдружението, приема и спазва Устава на Сдружението и плаща редовно членския си внос.

(2) Колективен член на Сдружението може да бъде всяко българско юридическо лице, чрез упълномощен за това представител, което е готово да съдейства за изпълнение на основните цели на Сдружението, приема и спазва Устава на Сдружението и плаща редовно членския си внос.

(3) Членството не може да бъде прехвърлено от едно лице на друго.

Чл. 22. (1) Нови членове на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба, придружена с декларация от кандидата, че приема Устава и целите на Сдружението.

(2) Молбата се адресира до Председателя на Сдружението.

(3) Молбата се разглежда на първото заседание на Управителния съвет след получаването на молбата.

(4) Управителният съвет взема с мнозинство 2/3 от своите членове решение за приемане на нов член.

(5) Решението на Управителния съвет подлежи на утвърждаване от Общото събрание на първото заседание, проведено след вземане на решение по предходната алинея.

(6) Приетите членове се вписват в седем дневен срок от приемането им в книгата на членовете на Сдружението.

Чл. 23. Всеки член на Сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на Сдружението.
 2. Да участва в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, да взема отношение по всички обсъждани въпроси и да гласува при вземането на решения. Всеки член има право на един глас.
 3. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението.
 4. Да прави предложения и жалби, отнасящи се до дейността на Сдружението и членските му права.
 5. Да участва във всички инициативи, които Сдружението организира.
 6. Да получава текуща информация от ръководството на Сдружението по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Сдружението.
 7. Да представя и защитава свои лични идеи и инициативи, свързани с дейността на Сдружението, пред Управителния съвет и Общото събрание.
 8. Да напуска Сдружението при спазване на установената за целта процедура.

Чл. 24. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва Устава и други вътрешните актове на Сдружението, както и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
 2. Да работи активно за осъществяване на целите и задачите на Сдружението.
 3. Да участва в дейността на Сдружението и да посещава редовно заседанията на Общото събрание.
 4. Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението.
 5. Да съдейства за организационното и финансово укрепване на Сдружението и да утвърждава престижа на Сдружението в страната и чужбина.
 6. Да опазва имуществото на Сдружението.
 7. Да плаща редовно членския си внос и да изпълнява точно финансовите си задължения към Сдружението, произтичащи от решенията на УС по чл.21, ал.5 от този Устав.
 8. Да не вреди с поведението си на дейността и доброто име на Сдружението.
 9. Да си сътрудничи с останалите членове на основата на толерантност, добронамереност и уважение.

Чл. 25. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

а) по собствено желание на члена на Сдружението. В този случай той уведомява с писмена молба Управителния съвет;

б) при изключването му от Сдружението;

в) при смърт, съответно прекратяване юридическото лице на колективен член;

г) при поставяне под запрещение;

д) при прекратяване на Сдружението;

е) при неплащане на две редовни и последователни вноски на членския внос.

(2) Прекратяването на членството в случаите на буква „б“ от предходната разпоредба се извършва с решение на Управителния съвет, а в останалите случаи членственото проваоотношение се прекратява автоматично.

Чл. 26. Изключването от Сдружението се предприема спрямо член, който:

 1. Системно и/ или грубо нарушава Устава или решенията на органите на Сдружението.
 2. Отклони финансови средства не по предназначение.
 3. Злоупотреби с финансовите средства за осъществяване на цели, противоречащи на тези на Устава.
 4. Използва името на Сдружението за осъществяване на цели, противоречащи на тези на Устава.
 5. Не спазва решенията на органите на Сдружението.
 6. Не изпълнява задълженията си по чл. 24 от Устава.
 7. Бъде осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление.

Чл. 27. (1) Решението за изключване се взема от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете му.

(2) Решението за изключване се взема в присъствието на предложения за изключване член на Сдружението, който се уведомява писмено за заседанието на Управителния съвет, на което ще се разглежда въпроса. В случай, че той не може да присъства в заседанието, което разглежда неговото положение, той може да депозира писмени обяснения, които следва да бъдат разгледани и преценени преди вземането на решението. Ако предложения за изключване е бил редовно уведомен, но не се яви на заседанието и не представи писмени обяснения, неговото положение може да се разглежда в негово отсъствие.

(3) Решението може да се обжалва с писмо до общото събрание в 14-дневен срок от узнаването му. Общото събрание може в случай на обжалване да отмени или потвърди изключването.

Чл. 28. При прекратяване на членството, имуществените вноски и дарения остават в полза на Сдружението.

Чл. 29. (1) Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа обособеност. Сдружението не носи отговорност за задължението на членовете си и членовете на Сдружението не носят отговорност за неговите задължения.

(2) За задълженията на Сдружението, членът отговаря до размера на направените от него имуществени вноски, предвидени с устава и приетите въз основа на него решения на общото събрание.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО В Сдружение “СОЛИДАРНОСТ”:

Чл. 19. (1) Членовете на Сдружението дължат встъпителна вноска при възникването на членственото им правоотношение в размер на 5 лева, която се дължи веднъж за срока на членството им.

(2) Заплащането на встъпителната вноска става веднъж, в срок от един месец от датата на провеждане на заседанието на Управителния съвет, на което е взето решение за приемане на новия член.

(3) Членовете на Сдружението дължат годишна вноска, размерът на която се определя всяка година от Общото събрание на Сдружението.

(4) Заплащането на годишната вноска става наведнъж в срок до един месец от датата на провеждане на Общото събрание на членовете на Сдружението, с което се определя членския внос за текущата година.

(5) При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността, Управителният съвет може с единодушно решение да предвиди увеличаване на членския внос, размера и сроковете, при които той е изискуем, както и актуализира размера му ежегодно.

***

Първоначалната встъпителна вноска е **** лв, а годишния членски внос – **** лв, които могат да бъдат платени на място или преведени по банковата сметка на дружеството!

„ Солидарност“ с ЕИК: , 

 

Банкова сметка:,

РайфайзенБанк, BIC:

***

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО В Сдружение “Солидарност”