23/04/2021

26 юристи учредиха „Обединение на свободните адвокати“

Сдружението критикува ВАдС за бездействие след отмяната на увеличението на минималните хонорари от 2014 г.

26 адвокати са учредили сдружение „Обединение на свободните адвокати“ (ОСА). Това става ясно от първата позиция на новата организация, разпространена до обществеността. В нея от сдружението, чийто председател е адвокат Емил Георгиев, остро критикуват Висшия адвокатски съвет (ВАдС) за това, че не е поставил на обсъждане на проведената в събота Есенна национална конференция на адвокатурата отмяната на увеличението на минималните възнаграждения в професията от 2014 г.

Върховният административен съд установи, че при приемането на новите размери на минималните хонорари ВАдС е погазил изискванията на Закона за нормативните актове проектът и мотивите към него да бъдат публикувани и по тях да бъде проведено обществено обсъждане. Решението не е окончателно (повече за решението виж тук).

„В момент, в който всички сме разтревожени от решението по адм. д.№ 3586/2016 на Върховния административен съд, с което е отменена Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, приета от ВАдС, обнародвана в ДВ, бр.28 от 28.03.2014г., конференцията изцяло неглижира този въпрос. Няма съмнение, че тази отмяна ще засегне негативно хиляди граждани и юридически лица, като ги лиши от възможността да получат пълния размер на сторените от тях разноски при водене на дело, дори след спечелването му от тяхна страна. Адвокатите сме призвани да защитаваме техните права, поради което бе повече от логично именно на така провелата се конференция на Адвокатурата да бъдат обсъдени възможностите и намеренията на висшия ни орган за решаването на този проблем“, завяват в позиция, изпратена до медиите, от новото сдружение.

И посочват, че като се има предвид, че отмяната на действащите минимални адвокатски възнаграждения не следва да е изненада за ръководството на адвокатурата, „липсата на тази тема в есенната конференция буди, меко казано, недоумение“. Освен това от Обединението на свободните адвокати припомнят и за решението на Съда на ЕС от ноември 2017 г., което налага уредбата на минималните адвокатски възнаграждения да бъде променена, за да се съобрази с правото на съюза. „Въпреки това, почти две години след постановяване на посоченото решение на СЕС, след пълното му игнориране и бездействие, ВАдС отказа да постави за обсъждане и да реши проблема с минималните адвокатски възнаграждения на последната си конференция“, пишат от организацията.

От там възразяват и срещу начина на провеждане на националните конференции на адвокатурата – това, че на тях присъстват само представители на висшите органи и на ръководствата на колегиите по места. „Задаваме си въпроса: „До какво доведе поредната елитарна конференция на ВАдС?“. Крайно ограниченият състав на конференции като обсъжданата ги лишава от правото да се наричат национални, защото достъп до тях имат само членовете на висшите ни органи, ведно с председателите и секретарите на Адвокатските колегии. Темите и недопускането на други адвокати до тях, водят в крайна сметка до нулев резултат от провеждането им, както и до безсмисленото разходване на заплащания от нас членски внос за тяхното организиране“, пише в позицията.

Според ОСА от провеждането на подобен форум няма полза, като заявяват, че конференцията е показала „невъзможността на ВАдС да извърши реформи в адвокатурата, така че истински да отстоява правата на адвокатите“.

Обединението на свободните адвокати е регистрирано преди дни като сдружение. Данните публикувани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел показват, че негов представляващ е адвокат Емил Георгиев, а в управителния му съвет влизат Георги Гайдаров, Ивелина Иванова-Парушева, Венелина Фотева, Явор Харизанов, Маринела Петрова-Ашикова и Иванка Георгиева.

В устава си сдружението си поставя 11 основни цели. Сред тях е „издигане авторитета на адвоката като защитник на правата и законните интереси на гражданите и организациите и налагане на сдружението като авторитетна и водеща организация на свободните адвокати в Република България и международните адвокатски организации, както и повишаване на доверието и имиджа на адвокатската професия“. Друга цел на организацията е приемането на съвременен европейски Закон за адвокатурата и усъвършенстване на българското законодателство, гарантиращо ефективно упражняване на адвокатската дейност.

То обявява, че ще работи и за развитие на електронната адвокатура. Ще има активно участие и за осъществяване на съдебна реформа и утвърждаване на принципа на върховенство на закона в работата на органите на съдебната власт, МВР и администрациите. Други цели на ОСА са защита на професионалните, социалните и общностните права на българската адвокатура и на отделните адвокати, повишаване на информираността и правната култура на гражданите, повишаване активността на адвокатурата в законодателния процес и др.

Учредителите и са общо 26 адвокати. Извън тези в Управителния съвет те са:

Александър Пелев, Ани Петкова, Велислав Величков, Емил Синапов, Ивана Мурджева, Пепа Марникас, Петромир Кънчев, Пламен Кирилов Киров, Росен Рашков, Ася Манджукова-Стоянова, Стефан Петков, Теодор Божинов, Диляна Иванова, Яна Стоянова-Прекрутова, Диана Димитрова, Владислав Янев, Асен Карагьозов, Атанас Железчев и Светла Миланова.

Те са от колегиите в София, Варна, Бургас, Стара Загора, Видин, Пазарджик и Смолян.

 

Източник: lex.bg

 

Вашият коментар