Въпроси при вписване на искова молба в имотен регистър

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – доктор по гражданско и семейно право   Определение № 157/01.10.2019г. на ВКС   ВЪПРОСИ Необходимо ли е изрично разпореждане на съда за вписване на искова молба, Прочети повече

Posted On :

Неизпълнение на задължение от държава членка на ЕС – чл. 49; чл. 63 и чл. 267 от ДФЕС

Неизпълнение на задължение от държава членка на ЕС – чл. 49; чл. 63 и чл. 267 от ДФЕС     Решение на СЕС по чл.49 и 63 ДФЕС:     Прочети повече

Posted On :

ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТ на лихварски договора за паричен заем

Определение №241/07.03.2017 по дело №3733/2016 на ВКС, ГК, IV г.о. относно: ПРОГЛАСЯВАНЕ ЗА НИЩОЖЕН договора за паричен заем като противоречащ на закона на основание чл.26, ал.1, пр.1 ЗЗД във връзка Прочети повече

Posted On :

Сигнал до ВКС за противоречива съдебна практика

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ   КОПИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЕВРОКОМИСАР ВЕРА ЙОУРОВА   КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ във вр. с Петиция 0036/2019г. във Прочети повече

Posted On :

ПОРЪЧИТЕЛИ ЛИ СА СОЛИДАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ?

Настоящото изложение има за цел да отговори на въпроса каква е солидарната отговорност в хипотезите, в които в договорите за кредит е предвидено, че трето лице ще отговаря за задълженията Прочети повече

Posted On :

Решение № 71 от 24.07.2019 г. по гр. д. № 2576/2018 г.

Анотация Въпроси 1. Изчерпателен ли е кръгът на лицата по чл. 429, ал. 1 ГПК? 2. Дали чл. 429, ал. 1 ГПК допуска само приемство в изпълнителния лист на страната на взискателя или Прочети повече

Posted On :

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПЕРЕМПЦИЯТА ПО ЧЛ. 433, АЛ. 1, Т. 8 ГПК И ПРЕКЪСВАНЕТО НА ДАВНОСТТА ПО ЧЛ. 116, Б. „В” ЗЗД

(ЧАСТ ВТОРА) 3. Поискано изпълнително действие по смисъла на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК След като в предходната точка от изложението бе разгледан подробно въпросът относно изпълнителните действия Прочети повече

Posted On :

По някои въпроси на перемпцията по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК и прекъсването на давността по чл. 116, б. „в” ЗЗД

(ЧАСТ ПЪРВА) 1. Въведение Повод да напиша настоящата статия, както и в други случаи, ми даде един реален казус, който породи доста въпроси, нееднакво решавани в практиката на съдебните изпълнители Прочети повече

Posted On :

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК (нищожност на влязло в сила съдебно решение)

1. Въведение На пръв поглед изглежда, че правилото за поведение, съдържащо се в разпоредбата на чл. 270, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), е пределно ясно и не създава Прочети повече

Posted On :

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК – II част

(Част втора) 3. За таксите В т. 15 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. по тълкувателно дело № 4/2013 г., ВКС, ОСГТК, е поставен въпросът: „Какъв е размерът Прочети повече

Posted On :

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК – I част

(Част първа) 1. Въведение В чл. 423 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) се съдържа уредбата на възражението пред въззивния съд, което лицето, сочено от заявителя в заповедното производство като „длъжник”, Прочети повече

Posted On :

Неслучайно избраният съдия постановява нищожни актове

Магистрат, избран в нарушение на принципа за случайно разпределение на делата, не може да се приеме за независим и безпристрастен 1. Предмет на настоящата статия[1] е принципният въпрос за законосъобразността на Прочети повече

Posted On :

Обезпечаване на законната лихва и разноските, присъдени с решението на въззивния съд пред ВКС

Владислав Дацов (Коментар на т. 1 от Тълкувателно решение № 6/2014 г., постановено по тълкувателно дело № 6 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска Прочети повече

Posted On :

Лишиха от правоспособност ЧСИ от Монтана

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – доктор по гражданско и семейно право Резюме: На 11.07.2019 г. ВКС постанови решение, с което лиши от правоспособност частен съдебен изпълнител (ЧСИ) за година и четири Прочети повече

Posted On :

Кредиторът може да води Павлов иск по чл. 135 ЗЗД и срещу поръчител

НОВО ТР НА ВКС ПО ВЪПРОСИ НА ПАВЛОВИЯ ИСК ПО ЧЛ. 135 ЗЗД И ПОРЪЧИТЕЛСТВОТО С Тълкувателно решение № 2/2017 г. от 09.07.2019 г., постановено по Тълкувателно дело № 2/2017 Прочети повече

Posted On :

Ново Тълкувателно решение на ВКС по въпроси на приложението на ГПК

НОВО ТР НА ВКС ОТ 09.07.2019 Г. ПО ВЪПРОСИ НА ГПК Въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране по чл.229, ал.1, т.4 ГПК, е недопустимо. Процесуалната правоспособност е Прочети повече

Posted On :

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 356 НА ВКС ОТ 2015 ГОД.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 356 гр. София, 22.06.2015 год. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на единадесети юни Прочети повече

Posted On :

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОТ 01.03.2008 г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Част първа) I. Ограничено въззивно обжалване В теорията[1] е прието, че въззивното обжалване по режима на действащия от 01.03.2008 г. Граждански процесуален кодекс (ГПК) е от вида на ограниченото въззивно обжалване. Прочети повече

Posted On :