ЛИПСА НА СПРАВЕДЛИВОСТ И КОРУПЦИЯ РАЗЯЖДАТ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА
Творчеството на неадвекатни, противоречащи на ЕКПЧ закони в последните години у нас, както и наличието на част от закони, които не са изменени в съответствие със съвремието ни повече от две десетилетия, води до липсата на справедливост в българското правосъдие. Другата предпоставка е творенето на безумни тълкувателни решения на ВКС, които изкривяват прилагането на закона и дори влизат в противоречие с него. По този начин се създава несигурност в правния оборот и се благоприятстват условия за липсата на справедливост.
Това са само част от предпоставките, които съдават у гражданите усещането за липсата на възможност да защитят правата и законните си интереси. Наред с вихрещата се съдебна корупция и безхаберие от страна на прилагащите закона, тези предпоставки са поставили на колене развитието на правото и смисъла от съществуването на правосъдна система в РБЪЛГАРИЯ.
Страната ни се превърна в държава без функционираща правилно съдебна система – такава, която да дава сигурност на своите граждани. Оказва се, че именно правосъдната система, която трябва да е символ на държавността, се превръща в способ, окуражаващ корупцията по всички етажи на властта и създаващ хаос и несигурност в живота на гражданите.
Първата предпоставка, водеща до безаконние, е липсата на отговорност на съдии и прокурори за извършените от тях действия и несправедливи решения. Дори при констатирани нарушения от ИВСС, У НАС НЯМА НАЛАГАНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ И УВОЛНЕНИЯ. Атестацията, с която се снабдяват съдиите след три години стаж, им дава имунитет на несменяемост и е в основата на чувството им за безнаказаност за своеволията им при изпълнение на служебните им задължения.
Създаването на ЗОДОВ, с които правителството заблуждава Европа, че в България съществува „вътрешноправен механизъм” за защита на основните права и свободи на гражданите по ЕКПЧ и срещу държавата, на практика единствено ограничава възможността за защита правата на гражданите, в търсене на справедливи обезщетения пред ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СТРАСБУРГ.
ЗОДОВ е замислен не в интерес на ч

Вашият коментар