НАРЕДБА № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители;

НАРЕДБА № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 17 от 6.03.2015 г. Глава Прочети повече

Posted On :

НАРЕДБА № 4 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА СЛУЖЕБНИЯ АРХИВ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАРЕДБА № 4 ОТ 6 Ф

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  Обн. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за водене на служебния Прочети повече

Posted On :

НАРЕДБА № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС В сила от 01.03.2008 г. Издадена от министъра на Прочети повече

Posted On :

Наредбa № 2 от 06.02.2006 година за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители;

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   Обн. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат общите условия, минималната застрахователна сума, редът Прочети повече

Posted On :

Наредбa № 1 от 06.02.2006 година за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители;

НАРЕДБА № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., Прочети повече

Posted On :